ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2019r. - doradztwo zawodowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 66 uczestników/ek  projektu ”Kwalifikacja szansą na zatrudnienie” nr umowy RPSL.07.01.03-24-03BC/18-00.

Grupę docelową projektu stanowią:

osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) mieszkające na terenie województwa śląskiego :

 • bezrobotne,
 • nieaktywne zawodowo

należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • kobiety;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach

 

Doradztwo zawodowe  będzie prowadzone w formie indywidualnej  w wymiarze 6h na uczestnika.  Łącznie w okresie realizacji projektu – 396 h.

Liczba godzin może ulec zmianie w przypadku rezygnacji uczestnika.

 

Zadaniem doradcy będzie m.in. stworzenie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania. Spotkania będą miały również  na celu identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia odchylenia od rynku pracy.

W ramach realizacji zajęć Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. przeprowadzenia zajęć zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem oraz wytycznymi Zamawiającego .
 2. rozliczenia umowy na podstawie protokołu
 3. wypełnianiu wymaganych oświadczeń i innych dokumentów

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAPYTANIU

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty m.in. (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają  następujące warunki:

 • doradca zawodowy prowadzący spotkania musi legitymować się wykształceniem kierunkowym lub posiadać minimum 2-letnim doświadczenie  w pracy na stanowisku doradcy zawodowego
 • w przypadku zlecenia wykonania doradztwa zawodowego innemu podmiotowi, podmiot ten musi posiadać uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności

 

Wykluczenia

Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Zamawiający wskazuje, że osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Zbigniew Zgoda.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Od 06.06.2019r. według przedstawianego na bieżąco harmonogramu

 

SPOSÓB OBLICZANIA CENY

Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny brutto oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysku Wykonawcy oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków, ubezpieczeń innych opłat,     a w szczególności prawidłowego podatku VAT [jeżeli dotyczy].

Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

W ofercie należy wskazać cenę brutto za jedną godzinę zegarową pracy doradcy zawodowego. Kwota podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena brutto za jedną godzinę zegarową pracy doradcy zawodowego podana przez wyłonionego Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie obowiązywała w całym okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie jej obowiązywania.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Na ofertę składa się:

 • formularz oferty (załącznik 1)
 • oświadczenie o braku powiązań (załącznik 2)

W przypadku osobistego wykonywania zlecenia:

 • oświadczenie (załącznik 3)

 

KRYTERIUM OCENY

Zamawiający dokona oceny ofert w każdej z części postępowania według następującego kryterium:

 

cena za godzinę brutto – 100 % ( 100 punktów)

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

P(CI)= CMIN/CI x 100 %

P(CI) – liczba punktów za kryterium ceny,

CMIN – cena za godzinę brutto najtańszej oferty,

CI – cena za godzinę brutto oferty badanej.

 

Podpisanie umowy nastąpi 06.06.2019r.

 

TERMIN I MIEJSCE SKLADANIA OFERTY:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 31.05.2019r.:

 • Biuro projektu: ul. Królowej Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • Emilem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule” oferta na doradztwo zawodowe”)

 

Pobierz:

Treść zapytania ofertowego

Załączniki do zapytanie ofertowego