ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Zapytanie ofertowe „Księgowy”

Termin składania ofert

do dnia 09.11.2018r.

Nazwa zamawiającego

AB..Z .CENTRUM Zbigniew Zgoda

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09 listopada 2018r.:
Osobiście, kurierem, pocztą -Biuro Projektu AB..Z. Centrum Zbigniew Zgoda
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12
lub
mailowo- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia księgowy ”

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający wymaga, aby oferta była podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.
W przypadku składania ofert w formie elektronicznej na wskazany adres email Zamawiający wymaga przesłania skanu oferty przygotowanej zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przekazania papierowej wersji oryginału złożonej przy podpisywaniu umowy w celu weryfikacji jej zgodności z wysłanym skanem i jej archiwizacji w dokumentacji projektowej
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 14 dni od terminu złożenia oferty
Zamawiający nie zwraca oferentom ofert złożonych w terminie.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Zgoda

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32/2621452

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do zrealizowania 480 h lekcyjnych zajęć w ramach szkolenia „księgowy”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest  przeprowadzenie 480 godzin lekcyjnych zajęć ( 4 edycje) w ramach szkolenia Księgowy organizowanego w czasie realizacji projektu  pn.  Nowe kwalifikacje-lepsze perspektywy RPSL.11.03.00 24-03H1/17-00  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający udostępnia sale i niezbędny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt.

 

Ilość godzin : 480

Ilość edycji: 4

Ilość godzin w jednej edycji- 120h

 

Harmonogram zajęć (może ulec niewielkim zmianą):

od  14.11.2018 r. do 30.04.2019r.

 w godzinach od 15.30 do 20.30 w dni- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

Ilość kursantów w grupie-  10 osób

Zajęcia 4 razy w tygodniu

Status kursantów- osoby dorosłe pracujące lub mieszkające na terenie województwa śląskiego

Tematy zajęć;

     I PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ

 1. Organizacja działalności gospodarczej
 2. Pojęcia wstępne z rachunkowości
 3. Charakterystyka pasywów i aktywów
 4. Operacje gospodarcze
 5. Dowody księgowe
 6. Księgi rachunkowe
 7. Ewidencje podstawowych operacji bilansowych
 8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
 9. Zasady ustalania wyniku finansowego
 10. Uproszczone sprawozdanie finansowe
 11. Zadania kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysku i strat)
 12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
 13. Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

 

 

II WYBRANE ZAGADNIENIA PUBLICZNOPRAWNYCH

 1. System podatkowy w Polsce – Ordynacja podatkowa
 2. VAT – ogólne zasady podatku
 3. Podatki dochodowe- formy opodatkowania
 4. Ewidencje podatkowe i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 5. Ogólne zasady naliczania podatków i opłat
 6. Podstawy rozliczeń z ZUS
 7. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego.

 

 

Miejsce realizacji zajęć;

41-300 Dąbrowa Górnicza

Ul. Królowej Jadwigi 12

(SALE, SPRZĘT UDOSTĘPNIA ZAMAWIAJĄCY)

 

 

W ramach realizacji zajęć Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Przeprowadzenia zajęć zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem oraz wytycznymi Zamawiającego
 2. Rozliczenia umowy na podstawie protokołu
 3. Wypełnianiu wymaganych oświadczeń i innych dokumentów

 

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty m.in. (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają następujące warunki:

-trenerem szkolenia może być osoba z minimum 2-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia oraz musi posiadać niezbędną wiedze w temacie będącym przedmiotem zamówienia
- posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nie dotyczy osób fizycznych poza osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub oświatową)

Wiedza i doświadczenie

trenerem szkolenia może być osoba z minimum 2-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia oraz musi posiadać niezbędną wiedze w temacie będącym przedmiotem zamówienia

 


INFORMACJE DODATKOWE
1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika – załącznik 1,
2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu- załącznik 2
5) oświadczenie o powiązaniach kapitałowych i osobowych - załącznik 3
6) kadra dydaktyczna -załącznik 4
7) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy
8) referencji TRENERA- jeśli dotyczy

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
A. CENA BRUTTO za jedna godzinę lekcyjną – waga 80%
B. Jakość

K = A + B gdzie:
A - Liczba punktów za kryterium
B - Liczba punktów za kryterium
K - Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
A - Cena oferty. Przez cenę oferty rozumie się wynagrodzenie brutto Wykonawcy za jedną godzinę szkoleniową. Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 80 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł). Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 80 pkt.


B – JAKOŚĆ
Ilość punktów za spełnienie kryterium „jakość” będzie przyznana na podstawie referencji Trenera załączonych do oferty dotyczących obszaru przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
Za 1-2 referencji – 10 pkt
3 i więcej referencji -20pkt
Maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć w tym kryterium 20pkt

Wykluczenia

Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3 Zamawiający wskazuje, że osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Zbigniew Zgoda.


Pobierz:

Treść zapytania ofertowego

Załączniki do zapytanie ofertowego