,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych


Na podstawie RODO- Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia2016r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 7 ust. wyrażam zgodę na udostępnienie nagrania do celów utrwalania efektów uczenia się oraz na potrzeby monitoringu, kontroli. (Wizerunek może być przetwarzany w celu potwierdzania kwalifikowalności w programowych zbiorach danych osobowych poszczególnych Programów Operacyjnych.) przez Administratora AB..Z.CENTRUM Zbigniew Zgoda