,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

BHP

BHP na stanowisku roboczym

Cel kursu: szkolenie swym zakresem obejmuje:

Akty prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisy związane z wykonywaną pracą .Zagrożenia występujące na stanowiskach pracy wynikające z oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia i życia pracowników oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń takich jak pożar, awaria itp.), Postępowanie w czasie wypadku, zasady udzielania pierwszej pomocy. Przyczyny powstawania wypadków charakterystycznych dla wykonywanej pracy oraz wypadków przy pracy związana z nimi profilaktyka

Czas szkolenia: 8h

BHP na stanowisku administracyjno-biurowym

Cel kursu: Szkolenie swym zakresem obejmuje:

Akty prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy .Nowoczesne metody oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.Ergonomia na stanowiskach pracy biurowej, wyposażonych w monitory ekranowe, skanery i inne urządzenia biurowe.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Czas szkolenia: 8

BHP pracodawcy

Cel kursu: szkolenie swym zakresem obejmuje:

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka. Omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Czas szkolenia: 16h