,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

BHP na stanowisku roboczym

Cel kursu: szkolenie swym zakresem obejmuje:

Akty prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisy związane z wykonywaną pracą .Zagrożenia występujące na stanowiskach pracy wynikające z oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia i życia pracowników oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń takich jak pożar, awaria itp.), Postępowanie w czasie wypadku, zasady udzielania pierwszej pomocy. Przyczyny powstawania wypadków charakterystycznych dla wykonywanej pracy oraz wypadków przy pracy związana z nimi profilaktyka

Czas szkolenia: 8h