,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Zapytanie ofertowe „Dostawa narzędzi skrawających"

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa narzędzi skrawających  do realizacji zajęć praktycznych w ramach  projektu ”Nowe kwalifikacje-lepsze perspektywy”

RPSL.11.03.00-24-03H1/17-00

 - szkolenie „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”.

 

Zamówienia będą składane na każdą edycje szkolenia – łącznie 10 edycji w terminie od 01.12.2018r. do 31.08.2020r.

 

Zestaw narzędzi na jedną edycje szkolenia :

 

Płytki do frezowania o geometrii:

prostokątnej   5 szt

okrągłej           5 szt

kwadratowej   5 szt

trójkątnej        5 szt

 

Płytki do toczenia o geometrii:

prostokątnej    5 szt

okrągłej           5 szt

kwadratowej   5 szt

trójkątnej        5 szt

 

Wiertła Fi:

3,4 x 1szt

4,3 x 1szt

5,1 x 1szt

6,9 x 1szt

8,7 x 1szt

10,5 x 1szt

 

Gwintowniki M:

M4 x 1szt

M5 x 1szt

M6 x 1szt

M8 x 1szt

M10 x 1szt

M12 x 1szt

 

Narzędzia należy dostarczyć do Biura Projektu , 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Królowej Jadwigi 12

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAPYTANIU

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty m.in. ( osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które mogą zrealizować zamówienie będące przedmiotem zapytania

 

Wykluczenia

Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane   z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

3. Zamawiający wskazuje, że osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Zbigniew Zgoda.

 

SPOSÓB OBLICZANIA CENY

Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny brutto oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich (w tym kosztów dostawy) jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysku Wykonawcy oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków,  innych opłat,  a w szczególności prawidłowego podatku VAT [jeżeli dotyczy].

Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

W ofercie należy wskazać cenę brutto za  zestaw narzędzi na jedną edycje szkolenia. Kwota podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena brutto za jeden zestaw narzędzi na jedną edycje szkolenia podana w formularzu ofertowym będzie obowiązywała w całym okresie realizacji  projektu        i nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie jej obowiązywania.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Na ofertę składa się:

-formularz oferty (załącznik 1)

-Oświadczenie o braku powiązań (załącznik 2)

 

KRYTERIUM OCENY

1)Zamawiający dokona oceny ofert w każdej z części postępowania według następującego kryterium:

 

cena za zestaw narzędzi skrawających na jedną edycje szkolenia – 100 % ( 100 punktów)

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

P(CI)= CMIN/CI x 100 %

P(CI) – liczba punktów za kryterium ceny,

CMIN – cena  brutto najtańszej oferty,

CI – cena  brutto oferty badanej.

 

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 2 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających na dostawy polegające na powtórzeniu  dostaw narzędzi skrawających  w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu. W szczególności Zamawiający przewiduje taką możliwość w przypadku wygenerowania oszczędności w ramach projektu lub innych zmian  w projekcie, które mu to umożliwią. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na analogicznych warunkach jak zamówienie podstawowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKLADANIA OFERTY:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 06.12.2018r.:

- Biuro projektu: ul. Królowej Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza

-Emilem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule” oferta na dostawę narzędzi skrawających”)

 


Pobierz:

Treść zapytania ofertowego

Załączniki do zapytanie ofertowego