,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie walidacji i certyfikacji uczestników szkolenia „Technolog-programista obrabiarek”


„Kwalifikacja szansą na zatrudnienie”

Termin składania ofert

do dnia 21.05.2020

Nazwa zamawiającego

AB..Z .CENTRUM Zbigniew Zgoda


Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2020r.
Osobiście, kurierem, pocztą -Biuro Projektu AB..Z. Centrum Zbigniew Zgoda
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Wojska Polskiego 3
lub
mailowo- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie walidacji i certyfikacji uczestników szkolenia- ”Technolog –programista obrabiarek”

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający wymaga, aby oferta była podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.
W przypadku składania ofert w formie elektronicznej na wskazany adres email Zamawiający wymaga przesłania skanu oferty przygotowanej zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przekazania papierowej wersji oryginału złożonej przy podpisywaniu umowy w celu weryfikacji jej zgodności z wysłanym skanem i jej archiwizacji w dokumentacji projektowej
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 14 dni od terminu złożenia oferty
Zamawiający nie zwraca oferentom ofert złożonych w terminie.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Bronikowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32/2621452

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Wojska Polskiego 3


Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do realizacji usługi  walidacji i certyfikacji uczestników szkolenia:

- Technolog-programista obrabiarek  214931

przez instytucję certyfikującą (spełniającą aktualne wymogi dotyczące nadawania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest  przeprowadzenie procesu walidacji i certyfikacji ( uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji przez uczestników szkolenia):

- Technolog-programista obrabiarek  214931

przez instytucję certyfikującą (spełniającą aktualne wymogi dotyczące nadawania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji musi spełniać wymogi  aktualnej „Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS. dot. uzyskiwanych kwalifikacji”

 
Ilość osób

Technolog-programista obrabiarek  214931  – 18 osób ( 3 grupy po 6 osób)

Proces walidacji i certyfikacji odbywać się będzie po każdej zakończonej edycji szkolenia.

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby osób uczestniczących w egzaminach w zależności od końcowej frekwencji.

 

Program szkolenia technolog-programista obrabiarek

1.
Dokumentacja technologiczna

 • Zapoznanie z dokumentacja technologiczna  (karta technologiczna , karta instrukcyjna, karta normy czasu , karta ustawienia baz, karta wykazu narzędzi, karta mocowania detalu, normy oznaczeń baz i mocowań,  normy naddatków międzyoperacyjnych)
 • Opracowanie karty technologicznej do zadanego detalu
 • Opracowanie kart instrukcyjnych,
 • Opracowanie karty normy czasu, Opracowanie karty mocowania detali,


2. Modelowanie  CAD 2D 3D

 • Rysowanie linii, łuków, okręgów,
 • Odbicie lustrzane
 • Szyk kołowy, prostokątny,
 • Wymiarowanie,
 • Tworzenie dokumentacji płaskiej
 • Tworzenie brył przez wyciągniecie,
 • Tworzenie brył przez wyciągniecie obrotowe,
 • Wycinanie,
 • Praca na płaszczyznach ,
 • Zastosowanie narzędzi do modelowania 3D, Tworzenie modeli 3D z rys. 2D

 

3. Programowanie obróbki frezowania/toczenia w programie komputerowym w Cam:

 • Struktura programu Cam - moduł Frezowanie
 • Wczytywanie plików 2D i 3D
 • Definicja zera detalu oraz półfabrykatu
 • Operacje pliki płaskie
 • Magazyn narzędzi –frezowanie
 • Operacja zgrubna - obróbka kieszeni
 • Operacja profilowana
 • Operacje obróbki otworów
 • Struktura programu Cam - moduł Toczenia
 • Wczytywanie plików 2D i 3D
 • Definicja zera detalu oraz półfabrykatu
 • Magazyn narzędzi – toczenie
 • Operacja – planowanie
 • Operacja - toczenie zgrubne
 • Operacja – profilowanie
 • Operacja - toczenie rowków
 • Operacja - toczenie gwintów, Raport obróbkiMiejsce realizacji walidacji:

41-300 Dabrowa Górnicza

ul. Wojska Polskiego 3

SALE- udostępnia zamawiający

KOMPUTERY I OPROGRAMOWANIE- zapewnia wykonawca

 

W ramach realizacji zajęć Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. przeprowadzenie procesu walidacji i certyfikacji uczestników szkolenia  - Technolog- programista obrabiarek – 18osób
 1. wydania uczestnikom certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje opisanych za pomocą efektów uczenia się
 1. Prowadzenia dokumentacji egzaminów

 

 

KARY UMOWNE
1.W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę warunków umowy zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a. za niewykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto
b. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto

 

Harmonogram realizacji zamówienia

 

Pierwszy egzamin planowany jest :

w terminie od 25.05.2020- 31.05.2020

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty które uzyskały uprawnienia do certyfikowania (spełniają aktualne wymogi dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

 

Dodatkowe warunki

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt poprzedzającym;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

INFORMACJE DODATKOWE
1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:

1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferty”; oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika – załącznik 1,
2) oświadczenie o powiązaniach kapitałowych i osobowych - załącznik 2
3) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy
4) referencje- jeśli dotyczy
5) dokument potwierdzający możliwość wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.

 

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 2 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług dotyczących przeprowadzania zajęć na szkoleniu tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie określonych w niniejszym zapytaniu. W szczególności Zamawiający przewiduje taką możliwość w przypadku wygenerowania oszczędności w ramach projektu lub innych zmian w projekcie, które mu to umożliwią. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na analogicznych warunkach jak zamówienie podstawowe

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
A. CENA BRUTTO za osobę
B. Jakość

K = A + B gdzie:
A - Liczba punktów za kryterium
B - Liczba punktów za kryterium
K - Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
A - Cena oferty. Przez cenę oferty rozumie się wynagrodzenie brutto Wykonawcy za jedną godzinę szkoleniową. Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 80 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł). Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 80 pkt.


B – JAKOŚĆ
Ilość punktów za spełnienie kryterium „jakość” będzie przyznana na podstawie referencji załączonych do oferty dotyczących obszaru przedmiotu zamówienia (egzaminów analogicznych)  w następujący sposób:
Za 1-2 referencji – 10 pkt
3 i więcej referencji -20pkt
Maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć w tym kryterium 20pkt


Wykluczenia

Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Zamawiający wskazuje, że osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Zbigniew Zgoda.

 

Zamawiający określa jeden z elementów wykorzystywanych do badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 3 pzp: Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie.


Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

AB..Z .CENTRUM

Adres

Wojska Polskiego 3

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

3222621452

Fax

3222621452

NIP

6291637796 

Pobierz:

Treść zapytania ofertowego

Załączniki do zapytania ofertowego