,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Zapytanie ofertowe na dostawę narzędzi skrawających

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa narzędzi skrawających  do realizacji zajęć praktycznych w ramach  projektu ”Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie-szkolenia CNC” nr umowy RPSL.07.01.03-24-04G9/16-00 - szkolenie „tokarz/ frezer  obrabiarek sterowanych numerycznie”.

Zamówienia będą składane na każdą edycje szkolenia – łącznie 13 edycji w terminie od 07.2017r. do 05.2019r. średnio co 2 m-c.

 Zestaw narzędzi na jedną edycje szkolenia :

 

  1. Płytka do toczenia gwintów  16er.ag60-p   (6 szt)
  2. Płytka tokarska hm wnmg  (6 szt)
  3. Płytka tokarska hm vcmt   (6 szt)
  4. Płytka wymienna do wiertel hm sclt083608  (6 szt)
  5. Płytka wymienna hm apkt  (12 szt)
  6. Płytki do frezowania gwintów-profil częściowy  m1,0-2,0  (1 szt)
  7. Płytki do frezowania gwintów-profil częściowy  m2,5-3,0  (1 szt)
  8. Płytki do frezowania gwintów-profil częściowy  m1,1-3,2  (1 szt)
  9. Płytka frezarska z węglika wolframu xplx  060305 (6 szt)

 

Narzędzia należy dostarczyć do Biura Projektu , 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Królowej Jadwigi 12

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAPYTANIU

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty m.in. ( osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które mogą zrealizować zamówienie będące przedmiotem zapytania


Wykluczenia

Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

   a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
   c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
   d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Zamawiający wskazuje, że osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Zbigniew Zgoda.

 

SPOSÓB OBLICZANIA CENY

Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny brutto oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich (w tym kosztów dostawy) jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysku Wykonawcy oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków,  innych opłat,  a w szczególności prawidłowego podatku VAT [jeżeli dotyczy].

Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

W ofercie należy wskazać cenę brutto za  zestaw narzędzi na jedną edycje szkolenia. Kwota podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena brutto za jeden zestaw narzędzi na jedną edycje szkolenia podana w formularzu ofertowym będzie obowiązywała w całym okresie realizacji umowy        i nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie jej obowiązywania.

 

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą: 14 dni.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Na ofertę składa się:

-formularz oferty (załącznik 1)

-Oświadczenie o braku powiązań (załącznik 2)

 

KRYTERIUM OCENY

1)Zamawiający dokona oceny ofert w każdej z części postępowania według następującego kryterium:

 

cena za zestaw narzędzi skrawających na jedną edycje szkolenia – 100 % ( 100 punktów)

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

P(CI)= CMIN/CI x 100 %

P(CI) – liczba punktów za kryterium ceny,

CMIN – cena  brutto najtańszej oferty,

CI – cena  brutto oferty badanej.

 

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 2 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających na dostawy polegające na powtórzeniu  dostaw narzędzi skrawających  w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu. W szczególności Zamawiający przewiduje taką możliwość w przypadku wygenerowania oszczędności w ramach projektu lub innych zmian  w projekcie, które mu to umożliwią. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na analogicznych warunkach jak zamówienie podstawowe.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 14.07.2017r.:

- Biuro projektu: ul. Królowej Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza

-Emilem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule” oferta na dostawę narzędzi skrawających”)


Pobierz załączniki do zapytania