,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

BHP na stanowisku administracyjno-biurowym

Cel kursu: Szkolenie swym zakresem obejmuje:

Akty prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy .Nowoczesne metody oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.Ergonomia na stanowiskach pracy biurowej, wyposażonych w monitory ekranowe, skanery i inne urządzenia biurowe.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Czas szkolenia: 8